Loading

Snížení rizika radonu odvětráváním

Radioaktivní plyn radon se vyskytuje volně v podloží a Česká republika patří k zemím s jeho nejvyšší koncentrací na světě. Nemusíte se však bát, kvalitní izolace škodlivé působení radonu minimalizuje.

Na co si dát pozor

Stačí nevhodná izolace základů, popraskaná podlaha nebo špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí. Rozdíl teplot mezi podložím a interiérem způsobí komínový efekt a podtlak nasaje škodlivý radon do domu. Jeho vdechování způsobuje vnitřní ozáření plic a v některých případech vede až k rakovině.

Proto podle Zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření musí každý stavebník, který staví dům s obytnými či pobytovými místnostmi, zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Výsledky ještě před stavbou předloží stavebnímu úřadu.

Řešení snížení radonu odvětráváním

Správnou izolaci proti radonu definuje norma ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Všechny požadavky v ní stanovené výborně splňují fólie řady PENEFOL®. Stačí na základě údajů z měření vybrat vhodnou tloušťku fólie.

Fólie Materiál Součinitel difuze D 
[10-12m2/s]
Difuzní délka l [mm]
PENEFOL® 750 LDPE 17,0 (+/- 1) 2,845
PENEFOL® 800 LDPE 10,0 (+/- 0,5) 2,182
PENEFOL® 950 HDPE 4,3 (+/- 0,5) 1,431

Výhodou je, že izolace proti radonu zároveň slouží jako hydroizolace domu. Pouze v případech, kdy je na pozemku naměřený velmi vysoký radonový index, je nutné zajistit odvětrávání pod izolací proti radonu. Z různých způsobů odvětrávání doporučujeme použít nopovou fólii. Tímto jednoduchým opatřením velmi zvýšíte bezpečnost radonové bariéry.

Nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/0,8 vytvoří vzduchovou mezeru, kterou radon odvedete mimo dům. Otevřená vzduchová mezera vytvoří možnost příčného provětrání radonu pomocí rozdílného tlaku vzduchu. Aby dům, zejména v zimě, z důvodu působení chladného vzduchu nepromrzal, nezapomeňte dát nad protiradonovou izolaci dostatečnou vrstvu tepelné izolace.

Nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL proti radonu nemůže tam, kde by byla umístěná pod hladinou spodní vody nebo v místech, kde se hromadí dešťová voda. Proto odvětrávání doplňte drenážním perforovaným potrubím s odvodem zachycené vody.

Doporučená skladba odvětrávání radonu

Snížení rizika radonu odvětráním

  1. Základem je zhutnělý podklad ze štěrkopísku.
  2. Následuje volně rozvinutá nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/0,8. S přesahem 1 řady nopů do spoje vkládáme oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku o šířce 15 mm. S fólií plynule přecházíme na svislou stěnu tak, abychom nepřerušili větrací mezeru. LITHOPLAST® INSTAL přikládáme k základům. Výstupky fólie společně s přiloženou geotextilií a sítí PetexDren vytvoří větrací a drenážní vrstvu.
  3. Další vrstvou je podkladní betonová mazanina (minimálně 80 mm), která je vyztužená ocelovou betonářskou sítí 100/100/5,0.
  4. Poté přijde na řadu volně položená podkladní geotextilie IZOLTECH H 300 s přesahem 50 mm.
  5. Následuje celistvě svařená izolace proti radonu PENEFOL® 750 nebo PENEFOL® 800 s plynotěsně řešenými detaily.
  6. Izolaci kryje volně položená geotextilie IZOLTECH H 300 s přesahem 50 mm. V celé konstrukci ji využijeme hned dvakrát.
  7. Na ni pokládejte tepelnou izolaci a ostatní podlahové vrstvy.
  8. Nyní se vrátíme k obvodové části. Jako další krok položte tepelnou izolaci perimetru.​
  9. Poslední věcí je obložení soklu nosnou exteriérovou deskou.