Logo Lithoplast, s.r.o.

Snížení rizika radonu odvětráním

Snížení rizika radonu odvětránímRadon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržené izolaci proti radonu nebo provedených kontaktních konstrukcích může však v důsledku teplotního gradientu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně.

Podle § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů, je každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, povinen zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.

Správná izolace proti radonu vychází z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Vynikající fólie pro izolace proti radonu jsou fólie PENEFOL 750; PENEFOL 800 a PENEFOL 950. Jejich tloušťka se stanoví výpočtem na základě provedeného měření. Hodnoty pro výpočet izolace proti radonu jsou uvedeny v tabulce:

IZOLACE Součinitel difuze D[10-12 m2/s] Difuzní délka l [mm]
NÁZEV FÓLIE VÝROBCE - DODAVATEL TYP
PENEFOL 750 LITHOPLAST, s.r.o., Brno LDPE 13,0 2,488
PENEFOL 800 LITHOPLAST, s.r.o., Brno LDPE 8,6 2,024
PENEFOL 950 LITHOPLAST, s.r.o., Brno HDPE 4,8 1,512

Tato izolace proti radonu slouží zároveň jako izolace proti vlhkosti a není nutné provádět další ochranu stavební konstrukce proti vlivům podloží. Pouze při velmi vysokých hodnotách radonového indexu uvedených v normě je nutné provést odvětrání pod provedenou celistvou izolací proti radonu. Možnosti odvětrání jsou různé, avšak velmi jednoduché a značně zvyšující bezpečnost protiradonové bariéry je provedení větrací mezery nopovou fólií LITHOPLAST INSTAL 20/0,8. Tato nopová fólie, LITHOPLAST INSTAL 20/0,8, vytváří pod vlastní celistvou izolací proti radonu vzduchovou mezeru, kterou odvádíme radon mimo objekt.  Otevřenou vzduchovou mezerou přivádíme pod stavební konstrukci chladný venkovní vzduch, nad izolací proti radonu musí být navržena dostatečná tloušťka tepelné izolace. Fólie pro odvětrání izolace proti radonu ztrácí smysl tam, kde by byla umístěna pod hladinou spodní vody, nebo tam kde dochází k hromadění dešťové vody. Systém odvětrání je proto nutné doplnit drenážním perforovaným potrubím s odvodem zachycené vody.

Příklad provedení jednoduchého odvětrání radonu nopovou fólií je patrný z obrázku:

  1. Vyrovnaný zhutněný podklad ze štěrkopísku.
  2. Nopová fólie LITHOPLAST INSTAL 20/0,8  volně rozvinuto s přesahem 1 řady nopů do spoje vkládáme oboustranně lepící butylkaučukovou pásku š. 15 mm jako montážní spoj. S fólií plynule přecházíme na svislou plochu tak aby větrací mezera zůstala nepřerušena. Nopy směřují ode zdi a s přiloženou geotextílií a PETEX DREN sítí vytváří zároveň větrací i drenážní mezeru.
  3. Podkladní betonová mazanina min. 80 mm vyztužená ocelovou betonářskou sítí 100/100/5,0.
  4. Podkladní geotextílie IZOLTECH 300 volně položená s přesahem 50 mm.
  5. Celistvě svařená izolace proti radonu PENEFOL 750; PENEFOL 800 s plynotěsně provedenými detaily.
  6. Krycí geotextílie IZOLTECH 300 volně položená s přesahem 50 mm.
  7. Tepelná izolace.
  8. Podlaha.
  9. Tepelná izolace perimetru.
  10. Obklad soklu na soklové desky CETRIS.

Nopová fólie LITHOPLAST Geotextilie IZOLTECH LDPE folie PENEFOL 750 Geotextilie IZOLTECH

Snížení rizika radonu odvětráním