Logo Lithoplast, s.r.o.

Zelená střecha s nopovou fólií

Zelená střecha s nopovou fóliíStále oblíbenější střešní zahrady vyžadují kvalitní a trvanlivé výrobky pro zajištění dostatečné ochrany stavebních konstrukcí. Jedná se především o kvalitní izolace střechy a drenážní systémy zajištěné nopovou fólií. Nopová fólie v perforovaném provedení plní významnou funkci ve skladbě střešní zahrady. Velmi kvalitní výrobky určené pro zelenou střechu jsou polyetylenové nopové fólie v rolích LITHOPLAST DREN 20/1,0 a v deskách LITHOPLAST DREN 40/1,5;LITHOPLAST DREN 60/1,6 a LITHOPLAST DREN 80/2,0.

Stěžejním faktorem pro tvorbu jednotného názvosloví se stalo rozdělení střešních zahrad podle intenzity údržby:

 • Náročné intenzivní střešní zahrady.
 • Jednoduché intenzivní střešní zahrady.
 • Extenzivní střešní zahrady.

Skladbu vegetační vrstvy a ozelenění zelené střechy je vhodné nechat navrhnout a posoudit zahradním architektem, který zná místní klimatické podmínky a dokáže zvolit vhodnou skladbu a zeleň pro střešní zahradu. Při návrhu střešní zahrady je nutné počítat s únosností střešní konstrukce včetně jednotlivých vrstev střešní konstrukce!!! Dále je při výpočtu zatížení vegetačními vrstvami nutné zohlednit i hmotnost samotné vegetace. Vegetace tvořená rozchodníky, trávou a bylinami představuje zatížení přibližně 15 kg/m2, keři 20 kg/m2 a stromy až 150 kg/m2. Součástí musí být také samozřejmě užitné zatížení a zatížení odvíjející se od klimatických vlivů. Při malé bodové únosnosti tepelné izolace střešní konstrukce je nutné použít pod nopovými fóliemi LITHOPLAST DREN roznášecí vrstvu.

Pro určení vhodného výrobku pro Vaši zelenou střechu použijte níže uvedenou tabulku nebo nás neváhejte kontaktovat.

Forma vegetace Tloušťka vegetační vrstvy (mm) Hmotnost vegetační vrstvy (kg/m2) Vhodnost použití nopové fólie LITHOPLAST DREN
20/1,0 40/1,5 60/1,6 80/2,0
Extenzivní
mech - rozchodník 30 - 50 90 +++ + + +
rozchodník - mech - byliny 50 - 80 144 ++ ++ + +
rozchodník - byliny - tráva 80 - 120 216 ++ ++ + +
tráva - byliny 120 - 160 288 ++ ++ ++ +
Jednoduché intenzivní
tráva - byliny 80 - 100 180 ++ +++ + +
divoké byliny - dřeviny 150 - 250 450 + ++ ++ +
Intenzivní
trávník 100 a více 180 ++ ++ ++ +
nízké trvalky a dřeviny 120 - 150 270 ++ ++ ++ +
vyšší trvalky a dřeviny 150 - 200 360 ++ ++ ++ +
keřové výsadby 250 - 350 630 + ++ +++ ++
stromy 450 - 600 1080 + ++ ++ ++

Příklad skladby zelené střechy je patrný z obrázků:

 1. Dokonale vyrovnaný, soudržný podklad střešní nosné konstrukce bez prohlubní, výstupků, zbytků stavební sutě nebo kameniva.
 2. Podkladní zažehlená geotextilie odolná namotání na kotevní šrouby, podkladní geotextílie může být součástí hydroizolační fólie (IZOLTECH S 300).
 3. Svařená hydroizolační fólie s dokonalým provedením všech detailů (PENEFOL 800/1,5 – podmínečně použitelná na drobné stavby, tato fólie musí být zabudována vždy skrytě v konstrukci; Fatrafol 808/2,3; FATRAFOL 810/1,5).
 4. Nopová fólie LITHOPLAST DREN 20/1,0 rozbalená na ploše s montážním spojem jednostranně lepící butylkaučukovou páskou (spoj není nutný v plném rozsahu); LITHOPLAST DREN 40/1,5; LITHOPLAST DREN 60/1,6;LITHOPLAST DREN 80/2,0 v deskách pokládáno na sraz s montážním kotvením sponkovačkou.
 5. Volně rozbalený plastový drenážní prvek na sraz - PETEX DREN 400 na menší kopulky nebo PETEX DREN 900 na větší kopulky. Pro zvýšení únosnosti provedeme zásyp větších kopulek lehkým kamenivem např. keramzit.
 6. Filtrační geotextílie IZOLTECH h 300 volně položená s přesahy 50 mm.
 7. Drenážní vrstva lehčeného kameniva KERAMZIT – použít při silnějších vrstvách vegetačního souvrství.
 8. Vegetační vrstva.

Zelená střecha s nopovou fólií